Obligatoryjne świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka:
1.    Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej w kwocie 785,00 zł miesięcznie, dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka w kwocie
1 189,00 zł miesięcznie.
2.    Dodatek do świadczenia, na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w kwocie 239,00 zł miesięcznie.
3.    Dodatek na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 239,00 zł .

Inne świadczenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
(obligatoryjne i fakultatywne):
 
1.    Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - fakultatywne;
2.    Świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - fakultatywne;
3.    Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia - raz w roku – świadczenie fakultatywne;
4.    Świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu - świadczenie fakultatywne, dla rodzin zastępczych zawodowych;
5.    Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu dla prowadzących rodzinny dom dziecka;
6.    Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej jeżeli umieszczonych jest w niej więcej niż 3 dzieci; i prowadzący rodzinny dom dziecka;
7.    Środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.