Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej o charakterze publicznym dotyczącym polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Główne zadania:

1.    Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

2.    Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym.

3.    Udzielanie pomocy finansowej pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze.

4.    Umieszczanie w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez ośrodki pomocy społecznej.

5.    Udzielanie osobom fizycznym dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się, barier architektonicznych i urbanistycznych.

6.    Stwarzanie możliwości uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Zasady wewnętrznej organizacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny. http://www.bip.pcpr.powiatwalecki.pl/strony/10.dhtml