https://sow.pfron.org.pl/logowanie

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" – KIERUNKI 2024

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
Moduł I:
- od 1 marca do 31 sierpnia 2024 r.
Moduł II:  
- od 1 marca do 31 marca 2024 r. (dot. roku akademickiego 2023/2024),
- do 10 października 2024 r. (dot. roku akademickiego 2024/2025).

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
lub tradycyjnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz.

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.  Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług  i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

 

Zgodnie z aktualnymi warunkami AS w 2024 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 1. W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków (preferencja dotyczy tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy - preferencja jednorazowa;
 2. W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jednorazowe).

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 1.      przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do  społeczeństwa informacyjnego,
  2.    przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3.    umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4.    poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji. 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - druki wniosków do pobrania

 • •    maksymalna kwota dofinansowania: 70 000 zł, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zakupu  niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej –
  8 000 zł
  •    udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
  •    okres karencji: 3 lata
  •    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
  •    dysfunkcja narządu ruchu,
  •    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

   

Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - druki wniosków do pobrania

•    maksymalna kwota dofinansowania: 5.280 zł,
(w tym: dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 310 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 850 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł)
•    udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
•    okres karencji: 3 lata
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
•    dysfunkcja narządu ruchu,
•    wiek aktywności zawodowej

Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - druki wniosków do pobrania

 • maksymalna kwota dofinansowania: 5 280 zł,

(w tym: dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 310 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 850 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł, dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł)

 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 3 lata
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • wiek aktywności zawodowej

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - druki wniosków do pobrania

 • maksymalna kwota dofinansowania: 4 400 zł,
 • udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 3 lata
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu;
 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  3. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - druki wniosków do pobrania

 • Maksymalna kwota dofinansowania :
  - dla osoby niewidomej – 10 000 zł, oraz 16 500 zł na zakup urządzenia brajlowskiego (łącznie 26 500zł),
  - dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz z dysfunkcją obu kończyn górnych – 10 000 zł,
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 5 lat
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - druki wniosków do pobrania

 • maksymalna kwota dofinansowania:
  - dla osoby głuchoniewidomej – 4 400 zł,
  - dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 300 zł,
  - dla pozostałych adresatów obszaru – 2 200 zł,
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B
 • okres karencji: 5 lat

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - druki wniosków do pobrania

 • maksymalna kwota dofinansowania: 10 000 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 5 lat
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu wzroku

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - druki wniosków do pobrania

 • maksymalna kwota dofinansowania: 6 000 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 5 lat
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu - druki wniosków do pobrania

 • maksymalna kwota dofinansowania:   1 650 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;
 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  5. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - druki wniosków do pobrania 

 • maksymalna kwota dofinansowania: 17 600 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 3 lata
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego napędzie ręcznym
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
 • dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu - w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł.
 • UWAGA! Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc, która nie jest zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - druki wniosków do pobrania 

 • maksymalna kwota dofinansowania:   3 850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 100 zł
 • okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości - druki wniosków do pobrania

 • maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji
  - w zakresie ręki – 13 200 zł,
  - przedramienia – 28 600 zł,
  - ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33 000 zł,
  - na poziomie stopy lub podudzia – 19 800 zł,
  - na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27 500 zł,
  - uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33 000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej;

- dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,

 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 3 lata
 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości) - druki wniosków do pobrania

 • maksymalna kwota dofinansowania:
  - w zakresie ręki – 3 960 zł,
  - przedramienia – 8 580 zł
  - ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9 900 zł,
  - na poziomie stopy lub podudzia – 5 940 zł,
  - na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8 250 zł,
  - uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9 900 zł,

- dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,

 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego - druki wniosków do pobrania

 • maksymalna kwota dofinansowania: 8 250 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 3 lata
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) - druki wniosków do pobrania 
 • maksymalna kwota dofinansowania: 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • aktywność zawodowa (należy rozumieć jako zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako poszukująca pracy i niepozostająca
  w zatrudnieniu)
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

 

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć:

 1. w przypadku modułu I:
  1. Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku;
 2. w przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - druki wniosków do pobrania

Dla kogo dofinansowanie w ramach Modułu II
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
1.    posiada stopień niepełnosprawności,
2.    pobiera naukę w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osoba, która przewód doktorski otworzyła poza studiami  doktoranckimi.
W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1.    posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
2.    aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
Wysokość dofinansowania
W 2024  roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1.    dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
– do 1 100 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium
-  do 1 650 zł dla pozostałych wnioskodawców,
2.    dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4 400 zł,
3.    opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
              1)  770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;
2)   550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3)   330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4)   330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
5)    220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
6)   330 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
7)    330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
8) 880 zł – gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);.
 9)  550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.
  Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym  dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50 % kosztów opłaty, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny
Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:
1) do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
2) do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
3) do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Istnieje możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania wyłącznie w ramach bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin

Opis

01.03.2024

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

01.03.2024

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 

31.03.2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

29.04.2024

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2024

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2024 r.)

31.08.2024

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10.10.2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2024/2025