Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet VII – Włączenie społeczne,
Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”
Nr RPZP.07.06.00-32-P002/20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego oferuje mieszkańcom Powiatu Wałeckiego pomoc psychologiczną, interwencyjną, pracownika socjalnego, i pedagogiczną, dla osób doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego.

Co to jest interwencja kryzysowa?

To zespół kompleksowych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Specjaliści punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego udzielają specjalistycznej pomocy mieszkańcom Powiatu Wałeckiego w sytuacjach zagrożeń zdarzeniami traumatycznymi i kryzysowymi.

Tego typu zdarzenia wymagają szybkiego reagowania specjalistów wielu dziedzin w celu podjęcia interdyscyplinarnych działań, aby przywrócić utraconą równowagę emocjonalną.

Przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności radzenia sobie w kryzysie jest ważne, gdyż zapobiega przejściu reakcji kryzysowej w stan choroby lub stałej niewydolności psychospołecznej.

Pomoc jest udzielana zarówno w formie stacjonarnej – w punkcie Regionalnego Centrum Kryzysowego, jak i poprzez wizyty środowiskowe specjalistów RCK w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia w sytuacjach uzasadnionych (stan zdrowia, brak możliwości dojazdu).

Pomoc jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba doświadczyliście któregokolwiek z kryzysów:
- przemoc domowa - doświadczanie lub stosowanie,
- konflikt małżeński, partnerski ( zdrada, rozpad związku, rozwód),
- problemy wychowawcze
- przeciążenie psychiczne, jako wynik wielu trudnych zdarzeń́ w życiu swoim lub rodziny,
- nagła, niekorzystna zmiana w życiu (np. utrata pracy, diagnoza choroby),
- utrata bliskiej osoby (śmierć́, rozstanie) lub zagrożenie odejściem osoby bliskiej,
- myśli, próby samobójcze,
- nadużycie seksualne,
- traumatyczne zdarzenie (np. wypadek komunikacyjny, doświadczenie przestępstwa)
- uzależnienie, współuzależnienie,
- niepełnosprawność́,
- kryzysy wartości lub wiary, kryzysy i trudności związane z wchodzeniem rodziny w kolejne etapy rozwoju (np. urodzenie dziecka, usamodzielnianie się̨ dzieci, przejście na emeryturę̨):

Punkt Regionalnego Pogotowia Kryzysowego w Wałczu jest miejscem, w którym znajdziesz pomoc ! Nie czekaj skorzystaj z pomocy !

Objawy kryzysu:

 W sferze emocjonalnej:  lęk, przerażenie, rozpacz, złość, poczucie winy i klęski, bezradność i poczucie beznadziejności, niepokój o przyszłość, zaprzeczanie, zmęczenie, brak poczucia bezpieczeństwa, poczucie utraty kontroli, żal, wściekłość, otępienie, niepewność, panika, depresja, frustracja, oszołomienie itp.

 W sferze zachowania: niezdolność do podejmowania aktywności, zmiany aktywności, zależność od otoczenia, intensyfikacja działań nieprzemyślanych lub/i patologicznych (alkohol, narkotyki), wybuchy gniewu, poddenerwowanie, reakcje histeryczne, osłabione reakcje, zmiana w sposobie komunikowania się, płacz, pobudzenie ruchowe.

 W sferze biofizjologicznej: pocenie się, biegunka, wymioty, bóle, wysypki, problemy z oddychaniem, męczliwość, brak apetytu, zaburzenia snu.

 W sferze poznawczej: utrata zdolności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji typu: dezorientacja, brak logicznego myślenia, zawężenie pola uwagi, kłopoty z koncentracją, koszmary senne.

adres: 78-600 Wałcz, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54.
Tel. kom. 720826500, stacjonarny: 673450537, 673450548 , 673450533
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://pcprwalcz.pl

Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. „REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE” nr RPZP.07.06.00-32-P002/20
Słowniczek
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.    Liderze oznacza to Województwo Zachodniopomorskie, które jest jednostką samorządu terytorialnego wykonującą zadania publiczne, realizujące swoje zadania w ramach projektu poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Starzyńskiego 3-4 70-506 Szczecin.
2.    Partnerach Projektu oznacza to:
      1)    Powiat Drawski, NIP 2530305547, Drawsko Pomorskie 78-500, pl. Elizy Orzeszkowej 3,
      2)    Powiat Kołobrzeski, NIP 6711726929 Kołobrzeg 78-100 pl. Ratuszowy 1,
      3)    Powiat Myśliborski, NIP 5971628152, Myślibórz 74-300 Ul. Północna 15,
      4)    Powiat Stargardzki, NIP 8542228620, Stargard 73-110 Ul. Skarbowa 1,
      5)    Powiat Świdwiński, NIP 6721722985, Świdwin 78-300 Ul. Mieszka I 16,
      6)    Powiat Wałecki, NIP 7651676498, Wałcz 78-600, Ul. J. Dąbrowskiego 17.
3.    Projekcie oznacza to projekt pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr RPZP.07.06.00-32-P002/20) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,
4.    Realizatorach, należy przez to rozumieć:
      1)    Województwo Zachodniopomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
      2)    Powiat Drawski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim,
      3)    Powiat Kołobrzeski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu,
      4)    Powiat Myśliborski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu,
      5)    Powiat Stargardzki – Starostwo Powiatowe w Stargardzie,
      6)    Powiat Świdwiński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie,
      7)    Powiat Wałecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.
5.    Regulaminie oznacza to Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr RPZP.07.06.00-32-P002/20).§1


Postanowienia ogólne
1.    Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, zwanego dalej „projektem”, oferowane formy wsparcia, obowiązki stron, a także procedury w przypadku rezygnacji w trakcie trwania projektu.
2.    Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie wraz z 6 partnerami, powiatem: drawskim, kołobrzeskim, stargardzkim, myśliborskim, świdwińskim i wałeckim na terenie województwa zachodniopomorskiego.
3.    Wsparcie udzielane jest uczestnikom bezpłatnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
4.    Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego.§2


Cele projektu
1.    Główny cel planowanych działań odnosi się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020, tj. zwiększenia dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
2.    Celem głównym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym, przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w realizację zadań interwencyjnych, psychoprofilaktyki dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
3.    W ramach projektu realizowane będą działania w obszarze poradnictwa i wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki poprzez:
      1)    utworzenie 6 Regionalnych Centrów Kryzysowych,
      2)    działania profilaktyczne, mające na celu ograniczyć skutki zdarzeń kryzysowych (w tym nagłych) poprzez różnorodne, adekwatne do sytuacji wsparcie świadczone przez specjalistów w formie ambulatoryjnej (Zespół Pierwszego Kontaktu),
      3)    pracę interwencyjną na wezwanie w miejscu zdarzenia oraz wizyty w środowisku pobytu osoby/rodziny wymagającej wsparcia (Zespoły Mobilne),
      4)    prowadzenie klubów samopomocy (m.in. gr. samopomocy, gr. wsparcia, warsztaty tematyczne),
      5)    działania informacyjne o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
      6)    działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
      7)    organizację szkoleń/warsztatów dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego
i przedstawicieli instytucji/podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, wolontariusze, opiekunowie sąsiedzcy, NGO, podmioty społeczne, jednostki opieki społecznej oraz inne osoby lub podmioty związane
z realizacją zadań interwencyjnych,
      8)    organizację warsztatów psychoedukacyjnych i psychoprofilaktycznych w placówkach edukacyjnych.


§ 3


Uczestnicy projektu
1.    Grupą docelową są mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego.
2.    Uczestnikami / Uczestniczkami projektu są:
      1)    osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
      2)    osoby i/lub rodziny przeżywające kryzys psychiczny lub po przebytym kryzysie,
      3)    osoby zagrożone lub dotknięte skutkami COVID-19,
      4)    jednostki samorządu terytorialnego (szczególności w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19),
      5)    przedstawiciele instytucji/podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
      6)    wolontariusze, opiekunowie sąsiedzcy, NGO, podmioty społeczne, jednostki opieki społecznej oraz inne osoby lub podmioty związane z realizacją zadań interwencyjnych,
      7)    placówki edukacyjne z terenu województwa zachodniopomorskiego.


§ 4


Procedura rekrutacji
1.    Proces rekrutacji ma charakter otwarty, ciągły i powszechny, wszystkie osoby spełniające kryteria wskazane w § 3 mogą przystąpić do procedury naboru Uczestników / Uczestniczek projektu.
2.    Rekrutacja Uczestników / Uczestniczek projektu prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
3.    Informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniana z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych (m.in. e-mail, strona internetowa, poczta tradycyjna, telefon).
4.    Rekrutacja będzie prowadzona przez każdego z Partnerów Projektu zgodnie z zakresem realizowanych przez niego zadań.
5.    Zgłoszenie i zakwalifikowanie do udziału w poszczególnych formach wsparcia będzie następowało na podstawie podpisanych i dostarczonych do siedziby realizatora, dokumentów rekrutacyjnych, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu:
      1)    osobiście,
      2)    pisemnie pocztą tradycyjną,
      3)    za pomocą faksu,
      4)    za pomocą poczty elektronicznej – skan na adres osoby rekrutującej u realizatora.
6.    W procesie rekrutacji na szkolenia i warsztaty brane pod uwagę będą następujące kryteria:
      1)    ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby osób zgłoszonych z danej jednostki,
      2)    kolejność zgłoszeń,
      3)    odpowiedni/proporcjonalny udział w szkoleniach/warsztatach przedstawicieli danej grupy docelowej.
7.    Weryfikacja dokumentów dokonywana będzie przez pracownika/pracowniczkę projektu odpowiedzialnego/-ą za organizację danej formy wsparcia.
8.    Dla osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym, pracownik merytoryczny realizatora projektu, po dokonaniu oceny formalnej na podstawie złożonych dokumentów, ustali plan pomocy - Indywidualny Plan Wsparcia
9.    W przypadku złożenia niekompletnych lub nieczytelnych formularzy zgłoszeniowych, realizator jednokrotnie wezwie kandydata do ich uzupełnienia, wraz ze wskazaniem terminu, w którym formularz zgłoszeniowy musi zostać dostarczony. W przypadku nieuzupełnienia formularza zgłoszeniowego we wskazanym terminie nie będzie on rozpatrywany.


§ 5


Prawa i obowiązki stron
1.    Osoba uzyskuje status uczestnika projektu z dniem podpisania deklaracji udziału
w projekcie, wymaganych oświadczeń, określającej warunki i formy wsparcia w projekcie
2.    Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień, w którym uczestnik projektu został objęty pierwszą formą wsparcia.
3.    Zakończenie udziału w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach wsparcia zawartych w umowie/formularzu zgłoszeniowym.
4.    Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
      1)    udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych (SL2014). Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem kandydatury do udziału w projekcie.
      2)    uczestnictwa w zaplanowanych wobec niego formach wsparcia i udziału w nich;
      3)    niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na realizację umowy udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących;
      4)    Uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
5.    Każdy uczestnik ma prawo do:
      1)    uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu,
      2)    wyboru oferty zgodnej z potrzebami i kompleksowym rozwojem;
      3)    zgłaszania uwag i oceny formy wsparcia, którymi został objęty w realizowanym projekcie;
     4)    otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych z zajęć, czy pakietów szkoleniowych, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia – na podstawie podpisanej listy obecności zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 3  do regulaminu;
      5)    korzystania z zaplanowanego w ramach danego wsparcia cateringu oraz innych udogodnień zaplanowanych w ramach realizowanego wsparcia, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia  - na podstawie podpisanej listy obecności zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do regulaminu;
6.    Do obowiązków realizatorów należy:
      1)    zorganizowanie z należytą starannością formy wsparcia ,
      2)    zapewnienie materiałów na spotkania uczestnikom formy wsparcia,
      3)    zapewnienie cateringu, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia,
      4)    prowadzenie wewnętrznych kontroli realizowanej formy wsparcia

§6


Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, zmiana terminu realizacji szkolenia
1.    Uczestnik może zrezygnować z udziału w danej formie wsparcia na co najmniej 3 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Rezygnacja w formie pisemnej musi być przesłana do realizatora za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
2.    Po otrzymaniu rezygnacji z formy wsparcia dobierany jest kolejny uczestnik z listy rezerwowej.
3.    Realizator może odwołać zaplanowaną formę wsparcia w każdym czasie, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników lub trudnościami organizacyjnymi,
o czym niezwłocznie powiadomi zrekrutowanych uczestników.
4.    Realizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, zasad współżycia społecznego .

§7


Postanowienia końcowe
1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
2.    Lider zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany zasad, wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.
3.    W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Lider projektu.
4.    Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu.
5.    Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2020 r. i może ulec zmianie.
7.    Regulamin i wszelkie ewentualne jego zmiany opublikowane zostaną na stronach internetowych realizatorów projektu.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW W REGULAMINIE:


1.    Formularz zgłoszeniowy z załącznikami,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
3.    Lista obecności na szkoleniu /warsztacie,
4.    Plan pomocy – Indywidualny Plan Wsparcia.