Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca
w związku małżeńskim.

Rodzinnymi formami pieczy zastępczej są:

1. Rodzina zastępcza spokrewniona, tworzą ją wstępni (dziadkowie) i rodzeństwo dziecka.

2. Rodzina zastępcza niezawodowa, tworzą ją inne osoby spokrewnione z dzieckiem niż wymienione w pkt. 1 lub osoby z dzieckiem niespokrewnione.

3. Rodzina zastępcza zawodowa, w tym:

- rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,

- rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna.

Rodzinę zastępczą zawodową tworzą osoby wymienione w pkt. 2.

4. Rodzinny dom dziecka.

U rodzin wymienionych w pkt 2 – 3, może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w rodzinie zastępczej i kontynuują naukę. Umieszczenie większej liczby dzieci dopuszczalne jest w przypadku rodzeństw.

W rodzinnym domu dziecka może w tym samym czasie przebywać nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w rodzinie zastępczej i kontynuują naukę.

W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności:

- dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

- małoletnie matki z dziećmi.