Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej we współpracy z innymi instytucjami podejmuje działania zaradcze dla osób doświadczających różnych trudnych sytuacji życiowych: przemocy, nagłych traum, konfliktów w relacjach z innymi, problemów emocjonalnych, psychicznych 

i innych. Pomoc udzielana jest także rodzinom, które przeżywają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wzajemnej komunikacji, agresji. Udzielane są także informacje na temat innych instytucji i organizacji pozarządowych, które mogą udzielić pomocy.