Na każde dziecko, do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500,00 zł).


Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenie dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.


Dodatek przysługuje do ukończenia 18 roku życia lub do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.


W przypadku, gdy świadczenie przysługuje za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Druk wniosku - pobierz tutaj