PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
W 2023 ROKU

MODUŁ II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym)

 

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

 

- do 10 października 2023 r. (dot. roku akademickiego 2023/2024).

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja

lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54,
78-600 Wałcz.

Dla kogo dofinansowanie w ramach Modułu II

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

1)      posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2)      pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

 

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

1)      posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,

2)      aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

Dofinansowanie dotyczy kosztów czesnego oraz dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia, który ma charakter progresywny i motywacyjny.

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia)

 

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa można zapoznać się pod adresem:

www.bip.pcpr.powiatwalecki.pl poradnik interesanta- zakładka „Aktywny Samorząd” lub

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401 oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz, pokój nr 7, tel. 67 345 05 35.

 

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. 

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW pod adresem: 

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

a także:

- na Portalu Profilu Zaufanego,

- na Portalu OBYWATEL.GOV.PL,

- na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.