Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2022 r. zmianie ulegają kwoty świadczeń na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz dla usamodzielnianych wychowanków, i wynosić będą:

1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej w kwocie 785,00 zł miesięcznie, dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka w kwocie
1 189,00 zł miesięcznie.
2.    Dodatek do świadczenia, na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w kwocie 239,00 zł miesięcznie.
3.    Dodatek na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 239,00 zł.
4.    Wysokość pomocy na usamodzielnienie:

- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 3 921 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:

o nie mniej niż 7 839 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

o nie mniej niż 3 921 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

o nie mniej niż 1 961 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

5. Pomoc na zagospodarowanie w wysokości nie niższej niż 1 782 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 563 zł.