Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powiaty są odpowiedzialne za opracowanie i realizację programów korekcyjno - edukacyjnych.    Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie ma charakter programu terapeutycznego, który nastawiony jest na udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom stosującym przemoc w rodzinie, tak aby mogły one skutecznie powstrzymać się od zachowań przemocowych. W trakcie zajęć programu korekcyjno-edukacyjnego, mających formę warsztatów grupowych, uczestnicy mają możliwość zmiany swoich zachowań, przekonań, sposobu myślenia;  mogą  nauczyć się  kontrolować swoje życie emocjonalne, zdobywają umiejętności komunikacji interpersonalnej
i porozumiewania się bez agresji.

Uczestnicy zajęć pracują nad asertywnością, podwyższeniem samooceny, umiejętnościami społecznymi, kontrolą swojej złości i gniewu, radzeniem sobie ze stresem.