Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych
w interesie ogólnym
przystąpiło w partnerstwie z 5 powiatami z województwa, tj. z powiatem koszalińskim, szczecineckim, polickim, choszczeńskim i łobeskim do realizacji projektu pn. Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Liderem projektu jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.  

Wartość projektu 1 698 344,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 443 592,00 zł, z czego Powiat Wałecki otrzymał 152 808,00 zł,  w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 129 886,75 zł.

Ideą projektu jest wzmacnianie rodzin i wspieranie ich w zakresie opiekuńczym na tyle, aby mogły wieść satysfakcjonujące życie rodzinne i dobrze wychowywać własne dzieci.

W ramach projektu funkcjonować będą Regionalne Akademie Rodziny (RAR), których celem jest:

1)     ochrona rodziny przed rozpadem;

2)     zwiększenie umiejętności w zakresie pełnienia ról rodzinnych, w tym w rodzinach wielopokoleniowych;

3)     podniesienie kompetencji wpływających na prawidłowe zarządzanie budżetem domowym;

4)     nabycie umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów oraz konfliktów.

 

W ramach RAR oferować będziemy m.in.:

  1. Szkolenie dla małżeństw w kryzysie „Zdążyć przed rozwodem”.
  2. Warsztaty Szkoła dla rodziców (podniesienie kompetencji wychowawczych).
  3. Warsztaty Szkoła dla babć, dziadków.
  4. Warsztaty Szkoła dla singli, partnerów.
  5. Warsztaty edukacji społeczno-finansowej AFLATOUN.
  6. Usługi wsparcia psychologów, terapeutów, prawników.
  7. Grupy wsparcia i samopomocowe.
  8. Usługi mediacji rodzinnych.

 

Projekt realizowany jest od stycznia 2017 do końca grudnia 2018 roku.

 

ZAPRASZAMY mieszkańców powiatu wałeckiego – w szczególności rodziny zastępcze, usamodzielnianych wychowanków oraz rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi do udziału w projekcie.

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie jest BEZPŁATNE.

 

Więcej o projekcie: http://www.rops.wzp.pl/projekt-76

Więcej o Regionalnej Akademii Rodziny: http://www.rops.wzp.pl/regionalna-akademia-rodziny