Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

oferowanego w ramach Projektu Nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” realizowanego w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Cel szczegółowy - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

 

§1

Przepisy ogólne

1.       Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży’.

2.       Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.       Projekt jest realizowany poprzez Lidera - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Partnerów Projektu: samorządy powiatowe; goleniowski, kołobrzeski, sławieński, stargardzki, szczecinecki, wałecki, koszaliński i m. Koszalin

4.       Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia  2021  roku  do 30 czerwca 2023  roku na terenie Partnerów Projektu.

5.       Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia  oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne.

 

§ 2

Cele i zakres wsparcia

1.       Celem projektu  jest rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przez wzmacnianie możliwości rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo- wychowawczych; podniesienie kompetencji społecznych  dzieci i młodzieży (DiM), z uwzględnieniem wychowanków pieczy i usamodzielnianych, zmierzające do wzmocnienia umiejętności  adaptacyjnych, wykorzystania zasobów własnych i środowiskowych, celem radzenia sobie z kryzysem; wzrost potencjału do radzenia sobie w życiu dorosłym i nietransferowania złych wzorców. Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji, w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, poprawi relacje rodzic-dziecko oraz funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży , w tym podniesieni ich umiejętności adaptacyjne.

2.       Projekt przewiduje następujące formy wsparcia  poprzez dostęp następujących usług :

·         Regionalna  Akademia  Dzieci i Młodzież (RADiM),

·         Intensywne Treningi Wyjazdowe (ITW),

·         Platforma Usług Specjalistycznych (IAR),

3.       W ramach wskazanych powyżej  form wsparcia  Projekt przewiduje konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, program terapii rodzin, poradnictwo prawne, coaching rodzinny, trening ekonomiczny, trening kulinarny, edukacja rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego, trening zastępowanie agresji, mediacje, terapie, itp.), usługi wsparcia psychologów, terapeutów, inspirowanie dla powstawania grup wsparcia i samopomocowych, treningi i warsztaty dla dzieci i młodzieży budujące niezbędne kompetencje. Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie lub online.

4.       Każdy uczestnik ma obowiązek:

·         właściwie wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne;

·         uczestnictwa w wybranych formach wsparcia;

·         każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na liście obecności;

·         wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu korzystania z formy wsparcia.

5.       Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równych szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji – oznacza to, że w planowanych formach wsparcia będą mogły brać udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawana religię lub światopogląd oraz miejsce zamieszkania (miasto czy wieś).

                                                                                                                              

§ 3

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

1.       Rekrutacja do Projektu będzie otwarta i powszechna, obejmie swym działaniem teren powiatów uczestniczących w projekcie według regulaminu.

2.       Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez każdego z Partnerów Projektu zgodnie z zakresem realizowanych przez niego zadań.  

3.       Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych.

4.       Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach: ocena formalna i merytoryczna.

5.       Ocena formalna będzie odbywała się na podstawie kryteriów dostępu poszczególnych grup docelowych: spełnia, nie spełnia. Podczas oceny formalnej nastąpi sprawdzenie spełnienia wymogów określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.

6.       Ocena merytoryczna będzie uwzględniała osoby, które przeszły pozytywną ocenę formalną na podstawie złożonych dokumentów. Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę szczególne cechy grupy docelowej, w tym badanie kryterium czy potencjalni uczestnicy to: rodziny (osoby) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także osoby / rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

7.       Dodatkowo podczas oceny merytorycznej nastąpi badanie trwałości i adekwatności planowanego wsparcia. W tym celu zostanie oceniony m.in. poziom motywacji do wzięcia udziału w poszczególnych formach wsparcia,  potencjał na wykorzystanie zdobytej wiedzy i informacji w trakcie projektu, w późniejszej pracy w  środowisku oraz przeprowadzona zostanie krótka diagnoza sytuacji życiowej uczestnika.

8.       Odmowa wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych oznacza rezygnację z możliwości uczestnictwa w Projekcie.

9.       Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa w danej formy wsparcia.

10.   Osoby zakwalifikowane do udziału w poszczególnych formach wsparcia zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną lub telefoniczną.

11.   Jeśli liczba chętnych do udziału w wybranej formie wsparcia przewyższa liczbę miejsc, jaka jest na nią przewidziana, stworzona zostanie lista rezerwowa.

12.   Jeśli po przeprowadzonej rekrutacji będą dostępne wolne miejsca na daną formę wsparcia, ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

13.   W przypadku rezygnacji osoby zgłoszonej do formy wsparcia na jej miejsce wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej.

14.   Partner Projektu kwalifikuje uczestnika do Projektu na podstawie złożonych przez niego oświadczeń, następnie dokłada wszelkich starań w celu potwierdzenia, że dana osoba spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie.

 

§ 4

Uczestnictwo w projekcie

1.       Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obowiązujących w poszczególnych formach wsparcia – RADiM, ITW oraz PUS.

2.       Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących norm społecznych.

3.       Uczestnicy aktywnie biorą udział w ustalania ścieżki wsparcia udzielanego w ramach Projektu.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1.       Niniejszy regulamin obwiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

2.       Lider zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany zasad, wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.  O zmianach każdorazowo będą informowani Partnerzy Projektu.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WZ, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.       Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Partnerów Projektu i osób fizycznych uczestniczących w Projekcie należy do Lidera. W sprawach spornych decyzję podejmuje Dyrektor ROPS– tj. osoba odpowiedzialna po stronie Lidera za prawidłową realizację Projektu.

5.       Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Projektu.

6.       Niedotrzymanie postanowień niniejszego Regulaminu może stać się podstawą do wyłączenia uczestnika z możliwości korzystania ze wsparcia w ramach Projektu.