Powiat Wałecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

rozpoczął realizację projektu partnerskiego  pt. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”

Nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet VII – Włączenie społeczne,

Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym


Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider projektu), wspólnie z partnerami projektu:
•    Powiatem Szczecineckim,
•    Powiatem Kołobrzeskim,
•    Powiatem Koszalińskim,
•    Powiatem Stargardzkim,
•    Powiatem  Goleniowskim,
•    Powiatem Wałeckim,
•    Powiatem Sławieńskim,
•    Gmina Miasta Koszalin
Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
Niniejszy projekt ma na celu oferowanie wsparcia w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich, a także ról społecznych dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem wychowanków pieczy zastępczej i usamodzielnianych wychowanków, dążąc do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystania zasobów własnych i środowiska, celem radzenia sobie z  kryzysem.


W ramach projektu minimum 200 osób  potrzebujących z terenu powiatu wałeckiego zwiększy swoją dostępność do usług społecznych, takich jak doradztwo psychologiczne, doradztwo prawne, terapeuta rodzinny/indywidualny itp., w tym warsztaty oraz Treningi Wyjazdowe MENTALNE SURVIVALE. Treningi Wyjazdowe dostosowane zostaną tematycznie do potrzeb indywidualnych uczestników wynikających z konieczności wzmocnienia określonych kompetencji.     
Projekt „Regionalna Akademia  Dzieci i Młodzieży” nastawiony jest na wsparcie "szyte na miarę" dla całych rodzin, z tym że  projekt ten priorytetowo traktuje dzieci i młodzież uruchamiając m.in. asystentów dorastania. Natomiast powstanie również Strefa Dobrych Praktyk, jako przestrzeń stworzona dla rodziców, opiekunów, którzy chcą wzmocnić swoją wiedzę i kompetencje wychowawcze, traktowane jest to jako narzędzie komplementarne dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży biorących udział w niniejszym projekcie, a w ramach wolnych miejsc dostępna także dla innych dorosłych.
W ramach działań projektowych zaplanowano 3 zadania merytoryczne:
1.    Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży, w skład której wchodzi :
a)    Skierowane dla dzieci i młodzieży warsztaty, treningi, mediacje rówieśnicze, treningi radzenia sobie z emocjami, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne składające się z ustrukturalizowanych treningów i wsparcia „szytego na miarę”
b)    Przygotowanie kadry asystentów dorastania pracujących z dziećmi i młodzieżą na co dzień, stanowiących pierwsze wsparcie w kryzysie
c)    Strefa Dobrych Praktyk to miedzy innymi spotkania dla rodziców i opiekunów poruszające treści spójne z cz. A) RADiM-celem wzmocnienia kompetencji rodzicielskich

2.    Intensywne Treningi Wyjazdowe dla dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania charakteryzują się intensywnymi warsztatami ukierunkowanymi na rozwoju konkretnych umiejętności. Podczas treningów zadania będą  „uszyte na miarę” potrzeb uczestników biorących w nich udział. W ramach zadania planowane są 4 treningi wyjazdowe, każdy dla innej grupy uczestników.

3.    Platforma Usług Specjalistycznych działać będzie online, co gwarantuje 24 h dostęp do zawartych treści warsztatowych oraz dostęp do dyżurów specjalistów (psycholog, pedagog, mediator, edukator, asystent dorastania, terapeuta ,seksuolog itp.) Do usług będzie miał dostęp każdy, kto wejdzie na stronę serwisu i zechce skontaktować się z wybranym specjalistą. Ponadto serwis będzie służył celom informacyjno-edukacyjnym, związanym z działaniem projektu i ofertą w poszczególnych powiatach partnerskich.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. - 30 czerwca 2023 r.
Wartość całego projektu wynosi: 8. 489 279,15 zł (w tym kwota 7. 215 887,27 zł) to dofinansowanie Projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

- Konsultant-Doradca Powiatowy ds. RADiM – mgr Amanda Kozieł 67 345 05 39
- Konsultant-Doradca Powiatowy ds. RADiM – mgr Katarzyna Józefowicz 67 345 05 48

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54   
78-600 Wałcz, Tel. 67 345 05 36     
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://bip.pcpr.powiatwalecki.pl/, http://pcprwalcz.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego