Zadanie realizowane przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie skierowane do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania dofinansowane mogą być:
- wycieczki,
- imprezy integracyjne i okolicznościowe,
- organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych,
- wyjazdy na imprezy kulturalne.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez minimum dwa lata.
Aby ubiegać się o dofinansowanie należy w PCPR złożyć:

wniosek o dofinansowanie (do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania),

- program merytoryczny imprezy,

- udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON,

- aktualny wypis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące),

- listę uczestników imprezy z wyszczególnieniem stopnia niepełnosprawności (nie dotyczy imprez masowych),

- kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania,

- statut,

- sposób reprezentowania (pełnomocnictwo),

- udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz  z informacją o ewentualnych obciążeniach.