Aby ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna lub jej prawny opiekun, muszą złożyć w PCPR następujące dokumenty:


- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia rodzic lub opiekun prawny/pełnomocnik, jeżeli jego dane, dane dziecka lub podopiecznego zostały ujawnione we wniosku lub załącznikach)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia osoba dorosła, inna niż wnioskodawca, jeżeli jej dane zostały ujawnione we wniosku lub załącznikach)

- oświadczenie


Załączniki:
- kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (ZUS, KRUS, MSWiA);

- kopia w/w orzeczeń osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób;

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto (za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku), w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statucie osoby bezrobotnej bez/lub z  prawem do zasiłku.

- zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę (odpowiedniego do typu schorzenia) nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia w PCPR wniosku, potwierdzające konieczność zaopatrzenia w dany rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego;

- wycena sprzętu rehabilitacyjnego.