Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Aby ubiegać się o dofinansowanie do tego zadania osoba niepełnosprawna lub jej prawny opiekun musi przedłożyć w PCPR następujące dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

- zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza specjalistę (odpowiedniego do typu schorzenia) nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia w PCPR.

- oświadczenie o niekorzystaniu z likwidacji barier w komunikowaniu się w ostatnich trzech latach.

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia rodzic lub opiekun prawny/pełnomocnik, jeżeli jego dane, dane dziecka lub podopiecznego zostały ujawnione we wniosku lub załącznikach)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia osoba dorosła, inna niż wnioskodawca, jeżeli jej dane zostały ujawnione we wniosku lub załącznikach)

Załączniki:
- kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (ZUS, KRUS, MSWiA);
- kopia w/w orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób:
- oświadczenia o dochodach na jednego członka rodziny;
- wycena urządzenia;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie finansuje w całości wydatków związanych z likwidacją barier, a jedynie dofinansowuje takie przedsięwzięcia. Wysokość dofinansowania może sięgnąć 95% kosztów, przy czym nie może przekroczyć równowartości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioski należy składać przed rozpoczęciem likwidacji barier. PCPR nie refunduje przedsięwzięć dokonanych przed dniem podpisania umowy.