Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tego rodzaju bariery powinna spowodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Aby ubiegać się o dofinansowanie do tego zadania osoba niepełnosprawna lub jej prawny opiekun musi przedłożyć w PCPR następujące dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

- zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza specjalistę (odpowiedniego do typu schorzenia) nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia w PCPR.

- oświadczenie o niekorzystaniu z likwidacji barier technicznych w ostatnich trzech latach.

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia rodzic lub opiekun prawny/ pełnomocnik jeżeli jego dane, dane dziecka lub podopiecznego zostały ujawnione we wniosku lub załącznikach)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia osoba dorosła, inna niż wnioskodawca, jeżeli jej dane zostały ujawnione we wniosku lub załącznikach)


Załączniki:
- kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (ZUS, KRUS, MSWiA);
- kopia w/w orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób:
- oświadczenia o dochodach na jednego członka rodziny za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;
- wycena urządzenia;
- zgoda właściciela lokalu na przeprowadzenie likwidacji barier - w uzasadnionych przypadkach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie finansuje w całości wydatków związanych z likwidacją barier, a jedynie dofinansowuje takie przedsięwzięcia. Wysokość dofinansowania może sięgnąć 95% kosztów, przy czym nie może przekroczyć równowartości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioski należy składać przed rozpoczęciem likwidacji barier. PCPR nie refunduje przedsięwzięć dokonanych przed dniem podpisania umowy.