Aby ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osoby niepełnoletniej jej prawny opiekun musi złożyć w PCPR następujące dokumenty:

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (dla osoby niepełnoletniej);

- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (dla osoby pełnoletniej):

wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wypełniony przez lekarza pierwszego kontaktu);

wniosek o przyznanie dofinansowania dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia rodzic lub opiekun prawny, jeżeli dane dziecka lub podopiecznego zostały ujawnione we wniosku lub załącznikach)

- oświadczenie przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub pełnomocnika.

Załączniki:
- kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (ZUS, KRUS, MSWiA);
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto (za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku),
w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statucie osoby bezrobotnej bez/lub z prawem do zasiłku (wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe)