Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. od 1 czerwca 2021 r. ulegają zmianie kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i będą wynosić:

1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej - nie mniej niż 746 zł

2. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka - nie mniej niż 1131 zł 

3. Dodatek do świadczenia na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - nie mniej niż 227 zł

4. Pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej - nie mniej niż 566

5. Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 3730

6. Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

a) nie mniej niż  7458 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

b) nie mniej niż 3730 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 2 lat,

c) nie mniej niż 1865 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

7. Pomoc na zagospodarowanie nie mniej niż 1695 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie mniej niż 3390 zł.