Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu zaprasza do składania ofert
Proponujemy zatrudnienie w  punkcie Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach projektu
 „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020Zatrudnienie od stycznia 2021 roku do czerwca 2023 roku na następujących etatach:

Psycholog, terapeuta środowiskowy, pracownik socjalny, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej, asystent zdrowienia

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi sytuacji kryzysowej, doświadczenie zawodowe w podmiocie realizującym zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu lub ubóstwu, bądź posiadać kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie interwencji kryzysowej, psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji, doradztwa personalnego lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki oraz doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi sytuacji kryzysowej lub doświadczenie zawodowe w podmiocie realizującym zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu lub ubóstwu.

- staż pracy: min. roczny staż pracy w zawodzie  
- znajomość z zakresu interwencji kryzysowej, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe
- nieposzlakowana opinia
- predyspozycje osobowościowe : komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, łatwość nawiązywania kontaktu, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań

Warunki pracy
- praca wyłącznie na umowę o pracę
- praca zmianowa , praca zarówno na terenie Regionalnego Pogotowia Kryzysowego
jak i w terenie  (w miejscu zamieszkania klienta)
 
Forma pracy :
- kontakt indywidualny z klientem ( usługi diagnostyczne , konsultacje, spotkania terapeutyczne , usługi informacyjne)
- działania szkoleniowe/warsztatowe dla społeczności


Oferty należy przesłać pocztą na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz
bądź złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zamkniętych kopertach.