„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr: RPZP.07.06.00-32-P002/20) to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider projektu), wspólnie z partnerami projektu:

    Powiatem Drawskim,
    Powiatem Kołobrzeskim,
    Powiatem Myśliborskim,
    Powiatem Stargardzkim,
    Powiatem  Świdwińskim,
    Powiatem Wałeckim.

Celem projektu jest  objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez  zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji. Projekt zakłada objęcie swoimi działaniami 6 powiatów, gdzie występuje niewystarczająca dostępność do usług społecznych, związanych m.in. z profilaktyką i ochroną zdrowia psychicznego.

W ramach działań projektowych zaplanowano:

  -  utworzenie 6 punktów -  Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), gdzie będą realizowanie zadania w obszarze poradnictwa i wsparcia z zakresu  wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej w formie ambulatoryjnej;
 -  wizyty środowiskowe specjalistów  (RCK) w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia – Zespoły mobilne,
 - zapewnienie korzystającym z usług ośrodka, konsultacji u specjalisty np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego,
 -  animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi,
 - udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
 -   działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 -   organizowanie szkoleń/warsztatów w dwóch obszarach:
          * dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja),
          * dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego,
 -   współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje pozarządowe.

Termin realizacji projektu: 1 października  2020 r. - 30 czerwca 2023 r.

Budżet projektu:    23 998 919,56  zł, z czego   22 078 919,56 zł to środki wspólnotowe.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin, (siedziba ROPS - ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pok. 325).