Powiat Wałecki uzyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego.
Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:
a)   zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
b)   zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej, maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
Wysokość dofinansowania wynosi 178.490,00 zł , w tym:
ze środków europejskich w kwocie 150.431,37  zł, co stanowi 84,28% dofinansowania,
ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 28.058,63 zł, co stanowi 15,72% dofinansowania.

W ramach projektu zakupiono już i przekazano rodzinom zastępczym oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego:
- 47 laptopów z oprogramowaniem,
- 56 par słuchawek,
- 1 telewizor,
- 15 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, ksero),
- 3 programy dla dzieci z niepełnosprawnością,
- 47 myszek bezprzewodowych.

Planujemy jeszcze dokupić 22 drukarki.

Ponadto rodzinom zastępczym i placówce opiekuńczo-wychowawczej przekazano następujące środki ochrony osobistej:
- 100 litrów płynu do dezynfekcji,
- 2 100 szt. rękawiczek ochronnych,
- 874 jednorazowych maseczek trójwarstwowych.

Ponieważ w szkołach jest obowiązek noszenia maseczek na przerwach planujemy dokupić kolejną partię.