Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy  na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej realizuje projekt pn.

 

Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego

Cel główny projektu:

Wzrost integracji społecznej 30 klientów PCPR (50% z 60 osób objętych wsparciem projektu) zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności lub przebywania w pieczy zastępczej.

Cel zostanie osiągnięty przy pomocy celu szczegółowego, którym jest podniesienie kompetencji społecznych (w tym edukacyjnych) u 30 uczestników projektu.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Wsparciem objętych zostanie 60 mieszkańców Powiatu Wałeckiego, będących klientami PCPR w Wałczu w dwóch edycjach czasowych po 30 osób każda:

I  edycja  od  01.10.2017  roku  do  30.09.2018  roku

II edycja od  01.10.2018  roku  do  30.09.2019  roku

 należący do jednej z poniższych grup:                                                                                                                                                                                                                          

 

·      osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę (młodzież od 7 roku życia do momentu usamodzielnienia się):

 

18 osób, w tym: 11 kobiet i 7 mężczyzn

 

·      osoby z niepełnosprawnością (dorosłe do 64 roku życia, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności):

 

42 osoby, w tym: 28 kobiet i 14 mężczyzn

 

 

Z jakich form wsparcia można skorzystać?

·         wsparcie pracownika socjalnego przez cały okres udziału w projekcie;

·         dopasowany indywidualnie zestaw instrumentów aktywnej integracji, m.in.:

-        wyjazdy socjoterapeutyczne;

-        szkolenia;

-        doradztwo specjalistyczne.

 

Działania te mogą zostać uzupełnione wsparciem w postaci: opieki nad osobami zależnymi, finansowania kosztów dojazdu i wyżywienia w trakcie udziału w projekcie, badań lekarskich, ubezpieczenia.

 

Planowane efekty:

  • podniesienie kompetencji społecznych (w tym edukacyjnych) u 30 uczestników projektu;
  • wzrost integracji społecznej na poziomie minimum 50%;
  • poszukiwanie pracy po opuszczeniu programu przez minimum 11 uczestników projektu, w tym podjecie pracy przez minimum 7 osób.


Realizacja projektu wpłynie w sposób trwały na zmianę postaw życiowych uczestników, pozwoli wypracować nowe sposoby rozwiązywania problemów, funkcjonowania w rodzinie
i środowisku oraz przełamania stereotypowych modeli zachowywania. Ponadto realizacja części działań projektowych poprawi funkcjonowanie tych osób na rynku pracy co w konsekwencji przyczyni się do  systematycznego wychodzenia z ubóstwa. 

 

Wartość projektu: 646 275,00 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 549 255,00 zł.
Wkład własny Powiatu: 97 020,00 zł.